Vedtekter

§ 1  Navn og Formål

Foreningens navn er Norsk Forening for Smith-Magenis Syndrom

Foreningen har sitt sete i Akershus fylke

Norsk Forening for Smith-Magenis Syndrom er en politisk uavhengig forening som har til formål:

 • Å gi informasjon til nye foreldre og deres familie, på et tidlig tidspunkt, når de måtte ønske det.
 • Å være et samlingspunkt for familier og barn med Smith-Magenis syndrom i form av sosiale arrangementer.
 • Å fremme barn med Smith-Magenis syndrom og deres familiers interesser overfor kommunale fylkeskommunale og andre offentlige myndigheter.
 • Å spre informasjon, arrangere kurs/seminarer eller informasjonsmøter for familier og andre interessegrupper.

 

§ 2  Medlemskap

Foreningen er åpen for barn og unge med Smith-Magenis syndrom og deres familier, samt andre som har interesse av arbeidet med mennesker med Smith-Magenis Syndrom.

Stemmerett har kun foreldre eller foresatte til barn med Smith-Magenis syndrom. Dette for å ivareta foreningens særinteresser.

Andre medlemmer har forslags- og uttalerett.

 

§ 3  Medlemsaktiviteter

Betalende medlemmer har rett til å delta på alle aktiviteter som arrangeres i foreningens regi.

Medlemsaktiviteter kan blant annet være, men er ikke begrenset til:

 • Temakvelder
 • Helgeseminarer

 

§ 4  Styret

Foreningens daglige virke ivaretas av et styre på 3 til 6 personer som normalt velges for 2 år av gangen. Det er mulig med gjenvalg.

Styrets medlemmer skal dekke følgende funksjoner

 • Leder
 • Sekretær
 • Økonomi/kasserer
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer

Styrets leder og nestleder er tildelt signaturrett hver for seg.

Foreningens leder og andre av styrets funksjoner velges av og blant styrets medlemmer.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for spesielle saker.

Styret er beslutningsdyktige når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Beslutninger som oppnår stemmelikhet avgjøres ved lederens dobbeltstemme.

Styremøte avholdes når styret eller styrets leder beslutter det, eller når minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

 

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Betalende medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og kan møte via fullmakt.

Årsmøtet skal avholdes innen 1. mai hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig. Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 3 uker før årsmøtedato. Saker og forslag til vedtektsendringer må sendes ut før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med de antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

Endring i vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Årsmøtet kan holdes i forbindelse med annen medlemsaktivitet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker

 • Styrets årsberetning, inklusive regnskap
 • Eventuelle endringer i foreningens vedtekter
 • Valg av styret
 • Oppnevning av revisor
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Saker innmeldt av medlemmer

 

§ 6  Økonomi

Foreningens inntektskilder kan være:

 • Medlemskontingent
 • Offentlig støtte
 • Sponsorstøtte

 

§ 7 Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Ved oppløsning omgjøres foreningens eventuelle økonomiske midler til stipender for arbeid med å fremme forskning og utviklingsarbeid om mennesker med Smith-Magenis Syndrom.